PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji te da objavljuje informaciju neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Osnovni propis u Republici Hrvatskoj koji uređuje pravo na pristup informacijama je Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22) dostupan na poveznici: https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Zavičajni muzej Ogulin omogućava pristup informacijama o svojem radu redovitim objavljivanjem informacija putem internetske stranice te davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Muzej omogućava davanje informacije korisniku prava na informaciju:

  • neposrednim davanjem informacije;
  • davanjem informacije pisanim putem;
  • uvidom u dokumentaciju;
  • dostavom preslika dokumentacije koja sadrži zatraženu informaciju;
  • na drugi prikladan način.

Službena osoba za informiranje u Zavičajnom muzeju Ogulin je Ana Krznarić, mag. ethnol. et anthrop, mag. soc., a zamjenica djelatnica na radnom mjestu administrator/blagajnik.

Zahtjev za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ili zahtjev za dopunu ili ispravak informacije može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Obrazac – ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Obrazac – ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti i vlastoručno potpisati Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostaviti ga na adresu: Zavičajni muzej Ogulin, Trg hrvatskih rodoljuba 2, 47300 Ogulin ili elektroničkom poštom na adresu: ana.muzejog@gmail.com.

Usmeni zahtjevi primaju se na broj telefona +385 99 415 6611.

O zahtjevu podnesenom u usmenom obliku sastavit će se zapisnik, a ako je podnesen putem telefona, sastavit će se službena zabilješka.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Isto se dostavlja Obrascem za ponovnu uporabu informacija.

Obrazac – ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Na pristup informacijama u postupcima pred Zavičajnim muzejom Ogulin ne plaća se pristojba, ali Muzej ima pravo tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije na način i u visini određenoj Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15).

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

O zahtjevu za pristup informaciji Zavičajni muzej Ogulin će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a taj se rok može produžiti za još dodatnih 15 dana ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Muzeja, ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija, ako je produljenje neophodno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije te ako je potrebno provesti test razmjernosti i javnog interesa.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Muzej će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i /ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Muzej će pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od tri dana. Ako se zahtjev ne ispravi na odgovarajući način, Muzej će rješenjem odbaciti zahtjev kao nerazumljiv ili nepotpun.

Ako Muzej ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire informaciju, a ima saznanja o nadležnom tijelu koje ih posjeduje, u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva ustupit će zahtjev tijelu javne vlasti koji posjeduje, raspolaže ili nadzire informaciju, o čemu će obavijestiti podnositelja zahtjeva. U tom slučaju, rokovi se računaju od dana kada je tijelo javne vlasti primilo ustupljeni zahtjev.

O žalbama na rješenje Muzeja odlučuje Agencija za zaštitu osobnih podataka kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama.

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2023.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2022.

Godišnje izvješće o primjeni ZPPI 2021.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2020.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2019.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2018.

Upitnik za samoprocjenu TJV – Zavičajni muzej Ogulin