DJELATNOSTI MUZEJA

Statutom Zavičajnog muzeja Ogulin kao djelatnosti Muzeja definirane su:

– nabavka, sabiranje, zaštita, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih, materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke, trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju;

– objavljivanje i prodaja vlastitih publikacija: reprodukcija, vodiča, kataloga izložbi, monografija, mapa, prospekata, plakata, promidžbenih, znanstvenih i dokumentarnih sadržaja na audio-vizualnim medijima i drugih publikacija i stručno-znanstvenih izdanja o muzejskoj građi i povijesti grada Ogulina i ogulinskog kraja;

– promicanje muzejske struke suradnjom sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu te sa školama i drugim pravnim osobama i zainteresiranim pojedincima;

– promicanje muzejske struke organiziranjem predavanja, tečajeva, seminara i drugih kulturnih programa i manifestacija;

– održavanje stalnih i priprema povremenih i pokretnih izložbi koje se odnose na prošlost i sadašnjost grada Ogulina i ogulinskog kraja;

– izrada i prodaja suvenira Muzeja (razglednica, replika muzejskih predmeta i dr.).