NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ADMINISTRATOR/BLAGAJNIK (M/Ž)

ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN

Trg hrvatskih rodoljuba 2

47300 Ogulin

 

URBROJ: 01-4/10-2020

U Ogulinu, 12.02.2020.

 

Na temelju članka 36. Statuta Zavičajnog muzeja Ogulin, odredbi Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavičajnog muzeja Ogulin od 22.08.2019., Zaključka Gradonačelnika Grada Ogulina o davanju odobrenja za zapošljavanje u Zavičajnom muzeju Ogulin (KLASA: 100-01/20-01/01, URBROJ: 2133/02-01/1-20-2 od dana 5.02.2020.) i Suglasnosti Upravnog vijeća Zavičajnog muzeja Ogulin za raspisivanje natječaja za izbor administratora/blagajnika (URBROJ: 01-4/7-2020 od dana 10.02.2020.) vršiteljica dužnosti ravnateljice Zavičajnog muzeja Ogulin, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto administrator/blagajnik (M/Ž)

–1 izvršitelj/ica na  neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca

 

Kandidati moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju: gimnazija ili ekonomska škola, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta.

Prijava na natječaj obvezno mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela i adresu elektronske pošte, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika potvrde škole stranih jezika ili preslika svjedodžbe ili indeksa),
 • dokaz o znanju rada na računalu (preslika uvjerenja, certifikata, potvrde, svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava kandidata/kinje)
 • dokaz o radnom stažu – elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja (izvornik).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ugovor o radu sklapa se s v.d. ravnateljicom Zavičajnog muzeja Ogulin na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 4 sata dnevno s probnim radom u trajanju od 2 mjeseca.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje toga prava, dužan je, uz prijavu na natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19) dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na linku

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

U slučaju slanja prijave preporučenom poštanskom pošiljkom, dan predaje prijave ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje prijave na natječaj.

Kandidati s ispunjenim uvjetima i potpunom dokumentacijom će biti pozvani na pisanu provjeru dodatnih znanja i vještina te razgovor.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka „Narodne novine“ br. 42/18).

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Zavičajnom muzeju Ogulin za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja s naznakom «NATJEČAJ ZA BLAGAJNIKA/ADMINISTRATORA – NE OTVARAJ» na adresu:

 

ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN

Trg hrvatskih rodoljuba 2

47300 Ogulin

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Zavičajni muzej Ogulin zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

 

vršiteljica dužnosti ravnateljice Zavičajnog muzeja Ogulin

                                                                Ana Krznarić, mag. ethnol. et anthrop., mag. soc.

Natječaj za radno mjesto administrator-blagajnik