PONOVLJENI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE ZAVIČAJNOG MUZEJA OGULIN

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. stavka 6. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18. i 98/19.) i članaka 4. 38. i 39. Statuta Zavičajnog muzeja Ogulin („Glasnik Karlovačke županije 24/19),  Grad Ogulin,  ponovno raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavičajnog muzeja Ogulin

 

Za ravnatelja/ravnateljicu Zavičajnog muzeja Ogulin, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada, može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
  • ima najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
  • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
  • posjeduje aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika,
  • posjeduje napredno poznavanje rada na računalu,
  • nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje je propisano Kaznenim zakonom (“Narodne novine”, broj 125/11, 144/12, 56/15., 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19).

 

Iznimno, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete temeljem ovog natječaja, na temelju četverogodišnjeg programa rada za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima završeno obrazovanje propisano ovim natječajem, najmanje jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti ili najmanje pet godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost Muzeja, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom.

 

U prijavi za natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/podnositeljice prijave (ime, prezime, adresu stanovanja, broj telefona, te adresu elektroničke pošte).

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome/potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),

– dokaz o najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju odnosno dokaz o najmanje jednoj godini rada u muzejskoj djelatnosti ili najmanje pet godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost Muzeja (original potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom kao i preslika potvrde prethodnih poslodavaca o vremenu i vrstama posla koje je kandidat/kinja obavljao/la ili preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz),

– dokaz o aktivnom znanju najmanje jednog stranog jezika (preslika indeksa, odnosno drugog dokaza o aktivnom znanju najmanje jednog stranog jezika ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom znanju najmanje jednog stranog jezika),

– dokaz o naprednom znanju rada na računalu (preslika uvjerenja, certifikata, potvrde, svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava kandidata/kinje o naprednom znanju rada na računalu),

– original uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),

– prijedlog programa rada Zavičajnog muzeja Ogulin za četverogodišnje razdoblje,

– dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

– životopis.

 

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje i razrješava Osnivač, na prijedlog Upravnog vijeća.

Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu  koji se koriste u ovom javnom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja  te sukladno važećim propisima  (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN broj 42/18).

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu Gradu Ogulinu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Odabir će biti izvršen nakon provedenog razgovora / pisane provjere znanja s kandidatima/kinjama.

Vrijeme i mjesto  održavanja razgovora / pisane provjere znanja bit će objavljeni najmanje tri dana prije održavanja provjere na web stranici Grada Ogulina www.ogulin.hr i Zavičajnog muzeja Ogulin www.zavicajni-muzej-ogulin.hr

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru / pisanoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao/la prijavu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama i na na web stranici Grada Ogulina www.ogulin.hr i Zavičajnog muzeja Ogulin www.zavicajni-muzej-ogulin.hr.

Prijave se podnose neposredno ili preporučenom poštom na adresu Grad Ogulin, Natječajno povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Zavičajnog muzeja Ogulin, 47300 Ogulin, Bernardina Frankopana 11, s obveznom naznakom: »Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavičajnog muzeja Ogulin“.

Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora  kandidati/kinje bit će obaviješteni pisanim putem najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 612-01/20-01/05

URBROJ: 2133/02-01/1-20-1

Ogulin, 04. ožujka 2020.

                                                                                      GRAD OGULIN

 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 25/20. od 06. ožujka 2020. godine.