Ovoga utorka donosimo dva zanimljiva dokumenta sačuvana u muzejskom arhivu. Radi se o dopisu Zavičajnog muzeja Ogulin upućenog predsjedniku Josipu Brozu Titu u vezi utvrđivanja točne godine izgradnje željezne ograde koja se nalazi ispred današnje zgrade Doma zdravlja Ogulin i njegovom odgovoru.

Kao što je vidljivo, Josip Broz je sudjelovao u izgradnji ograde 1909. godine dok je pohađao praksu za metalskog radnika u Sisku, iako je uvriježeno mišljenje bilo kako je tu ogradu izradio za vrijeme služenja zatvorske kazne u Ogulinu i boravka u ćeliji br. 6.
Današnja zgrada Doma zdravlja sagrađena je 1859. godine za potrebe ogulinske pukovnijske bolnice. Gradili su je zajedno vojne vlasti i mjesno stanovništvo. Nakon razvojačenja Vojne krajine služi kao civilna bolnica, sve do 1896. godine kada su u zgradu smještene financijske službe novoosnovane Riječko-Modruške županije. Nakon što je 1925. godine županija ukinuta, u zgradu se useljavaju Sudbeni stol i Kotarski sud.

Nakon 1945. godine u zgradi se izmjenjuju razna poduzeća i javne službe, a od 1963. godine zgradu preuzima zdravstvena služba koja je u nju smještena i danas, a koju omeđuje “Titova” ograda.