Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 26. stavka 3. Zakona o muzejima („Narodne novine“ br. 61/18,  98/19 i 114/22) i članaka 4., 38. i 39. Statuta Zavičajnog muzeja Ogulin („Glasnik Karlovačke županije“ br. 24/19 i 67b/20),  Grad Ogulin,  raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Zavičajnog muzeja Ogulin

Za ravnatelja/icu Zavičajnog muzeja Ogulin, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada, može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
  • ima najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
  • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
  • posjeduje aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika,
  • posjeduje napredno poznavanje rada na računalu,
  • nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje je propisano Kaznenim zakonom (“Narodne novine”, broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22 i 114/23).

Ravnatelj/ica ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva.

U prijavi za natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime, prezime, adresu stanovanja, broj telefona, te adresu elektroničke pošte).

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, domovnice, putovnice ili vojne iskaznice),

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome/potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),

– dokaz o najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju:

  1. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)
  2. preslik potvrde prethodnih poslodavaca o vremenu i vrstama posla koje je kandidat/kinja obavljao/la ili preslik ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz),

– dokaz o aktivnom znanju najmanje jednog stranog jezika (preslik indeksa/dopunske isprave o studiju, odnosno drugog dokaza o aktivnom znanju najmanje jednog stranog jezika ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom znanju najmanje jednog stranog jezika),

– dokaz o naprednom znanju rada na računalu (preslik uvjerenja, certifikata, potvrde, svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava kandidata/kinje o naprednom znanju rada na računalu),

– original uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),

– prijedlog programa rada Zavičajnog muzeja Ogulin za četverogodišnje razdoblje.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.

Ravnatelja/icu imenuje i razrješava Osnivač, na prijedlog Upravnog vijeća.

Ako kandidat/kinja uz prijavu priloži dokument u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Ako kandidat/kinja bude imenovan/a za ravnatelja/icu, obvezan/na je potpisati IZJAVU o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj  111/93, 34/99, 121/99- vjerodostojno tumačenje, 52/00- Odluka Ustavnog suda RH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11- pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) u vezi s člankom 39. stavkom 2. Zakona o ustanovama, te ju ovjeriti kod javnog bilježnika. Obrazac Izjave je moguće preuzeti na mrežnoj stranici Grada Ogulina www.ogulin.hr

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti kod zapošljavanja sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu  koji se koriste u ovom javnom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja  te sukladno važećim propisima  (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka „Narodne novine“ broj 42/18).

Prijavom na javni natječaj kandidat/kinja daje privolu Gradu Ogulinu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.

Nakon formalne provjere pristiglih prijava sa svakim od kandidata koji ispunjavaju propisane uvjete obavit će se intervju u toku kojega će kandidati predstaviti svoj četverogodišnji program rada.

Vrijeme i mjesto  održavanja intervjua bit će objavljeni najmanje tri dana prije održavanja provjere na web stranici Grada Ogulina www.ogulin.hr i Zavičajnog muzeja Ogulin www.zavicajni-muzej-ogulin.hr

Kandidati će, osim objavom na web stranici, na intervju biti pozvani i putem adrese elektroničke pošte koju su dužni naznačiti u prijavi.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama i na na web stranici Grada Ogulina www.ogulin.hr i Zavičajnog muzeja Ogulin www.zavicajni-muzej-ogulin.hr.

Prijave se podnose neposredno ili preporučenom poštom na adresu Grad Ogulin, Natječajno povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Zavičajnog muzeja Ogulin, 47300 Ogulin, Bernardina Frankopana 11, s obveznom naznakom: »Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavičajnog muzeja Ogulin“.

Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.

Kandidatima se ne vraća priložena natječajna dokumentacija.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati/kinje bit će obaviješteni pisanim putem najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 611-03/24-01/03

URBROJ: 2133-2-01/01-24-1

Ogulin, 20. veljače 2024.

                                                                                     GRAD OGULIN

IZJAVA