OPERACIJA „OLUJA“

Pobjeda Hrvatske u ratu za neovisnost postignuta je vojno-redarstvenom operacijom „Oluja“ 1995. godine. Akcija oslobađanja cijelog okupiranog teritorija započela je 4. kolovoza 1995. godine. „Oluja“ se detaljno planirala te je izvođena na sveukupno četiri sektora, od strane pet Zbornih područja (Gospić, Split, Karlovac, Zagreb, Bjelovar) koji su bili dijelom napada. Uspješna operacija omogućila je ne samo vraćanje oduzetih hrvatskih teritorija već i kasnije mirno rješavanje sukoba na ostalim teritorijima Hrvatske, jednako kao i u Bosni i Hercegovini.

Zapovjedništvo Zbornog područja je radi operativnijeg djelovanja podijeljeno u dva dijela – na  ogulinski smjer  i karlovački smjer. Na karlovačkom pravcu angažirane su snage 104. brigade, 110. i 137. domobranske pukovnije. Na pravcu od Ogulina prema Plaškom angažirane su snage 14. i 143. domobranske pukovnije te 99. brigade HV-a. U pričuvi je bila bojna 148. brigade HV-a. Zapovjedno mjesto bilo je u Karlovcu, a Istaknuto zapovjedno mjesto u Ogulinu, na čelu s generalom Marijanom Marekovićem. Protivničke snage činio je Kordunaški korpus (sjedište na Petrovoj gori) i 70. pješačka brigada Ličkog korpusa  koja je imala zadaću spriječiti prodor HV-a na pravcu Ogulin – Plaški – Plitvička Jezera.

 

Provedba operacije Oluja

Iako je na pravcu od Josipdola prema Plaškom 143. domobranska pukovnija HV-a naišla na minska polja i jak srpski otpor, do kraja dana je ovladala crtom Veliki Humac – Sekulića poljane – Sekulića vršak – Drenovica – Kameniti vrh.

Napad 99. brigade HV-a i pridodane satnije Saborsko iz 143. domobranske pukovnije počeo je prema prometnici Plaški – Plavča Draga i prema Plaškom. Brigada je zaustavljena u napadu.

Zadaća 14. domobranske pukovnije bila je osloboditi Slunj. Pukovnija je napredovala pravcem selo Barilovići – Kosijersko Selo, a lijevim bokom je nakon uspješnog forsiranja rijeke Mrežnice nastavila prema Primišlju. Na desnom krilu nakon ovladavanja pravcem Glavičurak – Simića brdo – Ravidjenica – Gornji Tržić pukovnija se spojila s dijelom snaga 143. domobranske pukovnije.

Drugog dana operacije (5. kolovoza) na ogulinskom pravcu 143. domobranska pukovnija je zauzela brdo Hum što joj je omogućilo nastavak napada prema Plaškom i Plavčoj Dragi. Pukovnija je tijekom noći potisnula srpske snage prema Vrelu Mrežnice, stavila pod nadzor prometnicu Plavča Draga – Tobolić, ovladala područjem Plaščanske doline, oslobodila Plaški i nastavila napad prema Vrelu Mrežnice. Zbog slabosti u 99. brigadi iz nje je izdvojena jedna satnija i pridodana 143. domobranskoj pukovniji za djelovanje 5. kolovoza. Glavnina 99. brigade HV-a izmještena je na pravac Sabljaci – Plaški – Plavča Draga, radi praćenja 143. domobranske pukovnije i osiguranja desnog krila napada.

  1. domobranska pukovnija uvela je svježe snage i ujutro krenula u napad te do kraja dana ovladala crtom Raletina – Kurjevac – Primišlje – Glumačka glavica i oslobodila Primišlje, čime je u potpunosti izvršila svoju zadaću u prvoj fazi napada. Prva gardijska brigada HV-a oslobodila je u Ličku Jesenicu i Saborsko. Na pravac Glibodol – Lička Jesenica – Saborsko uvedena je 2. bojna 119. brigade HV-a.

Ujutro 6. kolovoza, nakon prestrojavanja snaga, 143. domobranska pukovnija HV-a izvela je napad pravcem Vrelo Mrežnice – Slunj. Pukovnija se u Bročancu spojila sa snagama 1. gardijske brigade HV-a, a poslijepodne je u suradnji s dijelovima te brigade i 14. domobranske pukovnije ušla u Slunj.

U zonu odgovornosti ZP Karlovac u međuvremenu je ušla 1. gardijska brigada koja se tijekom dana spojila s postrojbama 5. korpusa Armije Bosne i Hercegovine.

Tijekom 7. kolovoza pričuvne postrojbe su uporabljene za zaštitu državne granice, čime je 1. gardijska brigada HV-a rasterečena za daljnja djelovanja.Zborno područje Karlovac je glavne snage angažiralo prema unutrašnjosti Korduna. Dio 143. domobranske pukovnije angažiran je na osiguranju Poligona Slunj i Primišlja, a dio je iz Poloja uveden na pravac Veljun – Vojnić. Postrojba je oko 15,40 sati ušla u Vojnić, a dio je angažiran za čišenja područja sela s desne strane rijeke Korane. Dio ove skupine je nakon ulaska u selo Zagorje, prema zapovijedi, propustio prolazak 1. gardijskoj brigadi i nakon nje je kroz Krnjak kasno poslijepodne ušao u Vojnić.

Okončanjem glavnih borbenih djelovanja postrojbe 143. domobranske pukovnije angažirane na pretresu oslobođenog područja  Vrginmost – Lasinja – Skakavac.