UTORKOM IZ MUZEJSKOG ARHIVA – ŠKOLSTVO U OPĆINI OGULIN 1960-IH GODINA

Kako je ovih dana povratak u škole jedna od glavnih tema, neće drugačije biti ni u današnjoj rubrici “Utorkom iz muzejskog arhiva” Zavičajnog muzeja Ogulin, u kojoj ćemo se pozabaviti podacima o školstvu iz 1960-tih godina na području bivše općine Ogulin.

Naime, prije novog teritorijalnog ustrojstva Hrvatske, tadašnja općina Ogulin sastojala se od današnjeg Grada Ogulina i sadašnjih općina Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj. U njoj je 1965. godine živjelo oko 36.000 stanovnika (prema popisu iz 2011. godine na tom području je živjelo nešto manje od 22.000 stanovnika, danas vjerojatno i manje).

Tada je na tom prostoru radilo 10 osnovnih škola sa 32 područne škole i 3 srednje škole. Osnovne škole je pohađalo 6027 učenika, a srednje još 1158. Učilo ih je 210 nastavnika u osnovnim školama i 40 u srednjim. To znači, da je svaki peti stanovnik Općine bio učenik!

U međuvremenu se, promjenom teritorijalnog ustrojstva Hrvatske i smanjenjem broja stanovništva, promijenio i školski sustav, pa danas na ogulinskom području imamo 4 osnovne škole uz desetak područnih škola i dvije srednje škole. Osnovnoškolaca ima 1512, srednjoškolaca 376, a uči ih oko 210 nastavnika u osnovnim školama i još sedamdesetak u srednjim. Danas je učenik samo svaki dvanaesti stanovnik tog područja.

Podaci za 1965. godinu uzeti su iz brošure ”Komuna Ogulin 1963-1970. godine”, koju je uredio Mihael Sobolevski, a tiskana je u Štampariji ”Iskra” u Ogulinu u travnju 1967. godine. Podaci o broju stanovnika uzeti su iz službenog popisa stanovnika 2011. godine, a podaci o broju učenika i nastavnika sa službenih stranica osnovnih i srednjih škola.